برای مطالعه و آمادگی در آزمون ارشد منابع زیر توصیه می‌شود:


📘 کتاب نامه نگاری مرضیه یحیی پور

📙 کتاب اصطلاحات روسی دکتر فرسادمنش

📘 کتاب واژه‌سازی دکتر علی مداینی

📙 تئوری ادبیات و تاریخ ادبیات روسی/دو جلدی/ جان‌الله کریمی مطهر

📘 آزمون‌های زبان روسی مهناز صدری

📙 کتابی درخصوص اعداد روسی

📘 گرامر تصویری و کتاب گرامر گلازونوا

📙 لکسیکا

📘 کتاب وید مهناز صدری

📙 کتاب وید دکتر حسن زهرایی

📘 کتاب افعال حرکتی مرضیه یحیی پور

📙 Пулькина

📘 Живём и учимся в России